Skip to main content

Ohjaus ja tuki

Opinto-ohjaaja

Opinto-ohjaaja antaa luokka- ja henkilökohtaista opastusta opintoihin ja jatko- opintoihin liittyvissä kysymyksissä. Opinto-ohjaaja seuraa opiskelijoiden opintojen etenemistä yhdessä ryhmänohjaajan kanssa, ohjaa henkilökohtaisten opiskelusuunnitelmien tekemistä ja auttaa jatko-opinto- ja urasuunnittelussa. Opintojen ohjauksen opintojaksot perehdyttävät opiskelijat lukio-opintoihin ja lukiossa opiskeluun, ylioppilaskirjoituksiin sekä jatko-opintojen suunnitteluun.

Yläkoulun ja lukion opinto-ohjaajana toimii Anna Lehtonen. Hän huolehtii mm. lukion alkuun sijoittuvan nivelvaiheen ohjauksesta, kuten opiskelupaikan vaihtamisprosessista yhdessä rehtorin kanssa, lukio-opintojen sujumisesta sekä kaikista opiskeluihin liittyvistä kysymyksistä.

Opinto-ohjaaja on tavattavissa maanantaisin. Opinto-ohjaajan tavoittaa myös puhelimitse (0458355223), Wilman kautta tai sähköpostitse anna.lehtonen@turunsteinerkoulu.fi.

 

OPPIMISEN TUKI

Jokainen opiskelija tekee oman henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman opinto- ohjauksen opintojaksolla. Opiskelijalla, jolla on kielellisten erityisvaikeuksien tai muiden oppimisvaikeuksien vuoksi vaikeuksia suoriutua opinnoistaan, on oikeus saada erityisopetusta ja muuta oppimisen tukea yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti. Tukitoimet toteutetaan opetushenkilöstön yhteistyönä. Tuki voi olla erityisopettajan antamaa erityisopetusta tai muuta tilanteeseen sopivaa opetushenkilöstön yhteistyössä toteuttamaa tukea, esim. tukiopetusta.

Tuen tarvetta tulee arvioida opintojen alussa sekä säännöllisesti opintojen edetessä. Tukitoimet kirjataan opiskelijan pyynnöstä opiskelijan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan. (Lukiolaki §28)

Opiskelijan tulee kertoa peruskouluaikaisesta tehostetusta tai erityisestä tuesta tai mahdollisista opintoihin liittyvistä haasteista mahdollisimman nopeasti häntä opettaville aineenopettajille tai ryhmänohjaajalle. Tavoitteena on, että oppimisen haasteisiin voidaan tarttua ennen kuin ongelmat kasvavat suuriksi. Tarvittaessa ryhmänohjaaja on myös näissä tilanteissa opiskelijan rinnalla. Myös erityisopettajaan voi olla yhteydessä esimerkiksi lukemisen ja kirjoittamisen sekä muihin oppimisen ja jaksamisen haasteisiin liittyen. Erityisopettajalta on lisäksi mahdollista saada yksilöllistä ohjausta muun muassa opiskelutaitoihin.

Opintojen alussa kartoitetaan myös kaikkien opiskelijoiden taitotasoja (esim. lukikartoitus). Lisäksi opiskelijoille teetetään kysely opiskelijan tilanteen kartoittamiseksi, jotta opetuksenjärjestäjä voi tukea opiskelijan opintopolkua varhaisessa vaiheessa. Oppimisen tuen arvioinnissa voivat opiskelijan suostumuksella olla mukana myös tuen järjestämisen kannalta tarpeelliset asiantuntijat, esimerkiksi kuraattori, psykologi tai terveydenhoitaja.

Opiskelija voi todennetun oppimisvaikeuden tai muun opiskelua haastavan tekijän (esim. tarkkaavaisuuden haaste, sairauden aiheuttama vaikea elämäntilanne) perusteella saada erityisjärjestelyjä lukio-opintojen aikana, mikä tarkoittaa esimerkiksi lisäaikaa kokeissa, paperisia oppikirjoja tai muita sovittuja tukitoimia. Tukitoimet erityisistä opiskelujärjestelyistä kirjataan opiskelijan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan (HOPS), jolloin opiskelijalle laaditaan lukio-opintoja koskeva yksilöllinen pedagogisen tuen suunnitelma. Se tehdään yhteistyössä opiskelijan ja tarvittaessa esimerkiksi erityisopettajan, opinto- ohjaajan ja/tai aineenopettajan kanssa. Suunnitelmaan kirjataan opiskelijan opintoja tukevat pedagogiset käytänteet ja mahdolliset muut tukitoimet. Tukitoimien toteutumista ja vaikuttavuutta seurataan ja arvioidaan lukuvuosittain, ja niiden perusteella opiskelija voi hakea erityisjärjestelyjä myös ylioppilastutkinnon kokeisiin.

Ylioppilaskirjoitusten erityisjärjestelyt (esim. lisäaika, erillinen koetila) anotaan Ylioppilastutkintolautakunnalta hyvissä ajoin, mielellään puoli vuotta ennen kirjoituksia. Useimmiten asia on ajankohtainen toisen lukiovuoden keväällä, ja opiskelijoiden tulisikin huolehtia siitä, että tarvittavat liitteet on hankittu hyvissä ajoin ennen hakemuksen laatimista. Hakemukseen tulee liittää HOPS, josta näkyy myönnetyt erityisjärjestelyt lukio-opintojen aikana ja niiden toteutuminen. Jos erityisjärjestelyjä haetaan sairauden tai vamman perusteella (esim. ahdistuneisuushäiriö tai ADHD), hakemukseen liitetään myös lääketieteellistä diagnoosia koskeva lääkärinlausunto. Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuden perusteella haettavaan lisäaikaan tarvitaan lukitestilausunto. Vieraskielisyyden perusteella haettavaan lisäaika-anomukseen liitetään S2-opettajan lausunto.

 

Erityisopettajan yhteystiedot

Erityisopettaja Ami Aittokallio, puhelin: 0503678366, sähköposti: aino-maija.aittokallio@turunsteinerkoulu.fi. Yhteydenotot pääsääntöisesti Wilman kautta.

Keneltä pyytää apua?

Joskus opiskelija voi olla epävarma, keneltä kysytään mitäkin opintoihin tai hyvinvointiin liittyviä asioita kysytään. Alla olevan kaavion avulla opiskelija näkee, kuka vastaa lukiossa mistäkin asiasta. Jos rastin perään on merkitty luku, tarkoittaa se järjestystä, keneltä kannattaa kysyä asiasta ensimmäisenä ja sen jälkeen.

(kohtalainen)

Hyvinvointi opiskelun ohella