Skip to main content

Ekaluokalle

Ekaluokka – lempeä ja turvallinen aloitus

Koulunkäynnin aloittaminen, ekaluokka, käynnistää uuden vaiheen lapsen ja koko perheen elämässä. Lapset odottavat innolla ja ehkä hieman jännittäen koulun alkamista. Vähitellen koulutyön tultua tutuksi lapset oppivat työskentelemään itsenäisesti ja osana ryhmää.

Ekaluokkalaiset ovat taidoiltaan erilaisia. Oppilaita ohjataan ja tuetaan erilaisin, yksilöllisin tukimuodoin, jotta jokainen lapsi voisi löytää itselleen ominaisen tavan oppia kannustavassa ympäristössä.

Lapsen on myös tärkeää tuntea olonsa turvalliseksi. Turvallisuus syntyy siitä, että lapsesta välitetään, häntä kuunnellaan ja hän tuntee koulutyön olevan luonteva osa jokapäiväistä arkea. Tässä hyvä yhteistyö ja kasvatuskumppanuus kodin ja koulun välillä tukee parhaiten oppilaan kasvua ja kehittymistä.

Koulumme opetus- ja kasvatustyö perustuu opetussuunnitelmaan, jossa määritellään steinerpedagogiikkaa ohjaavat arvot ja periaatteet, eri oppiaineiden tavoitteet, sisällöt ja työtavat. Lähtökohtana on oppilaiden kasvun ja oppimisen tukeminen, identiteetin vahvistaminen sekä vuorovaikutteinen, toisia kunnioittava ja kestävää kehitystä edistävä toimintatapa.

Ota yhteyttä ja sovi tutustumiskäynnistä: marja.kaislavirta@turunsteinerkoulu.fi, 040 028 5923

Lue lisää pedagogiikastaIlmoittaudu ekaluokalle

Minulle oli koulua valitessa tärkeää, että koulu on riittävän pieni, jotta lapseni voi kokea olonsa siellä turvalliseksi.

Huoltaja

Opetussuunnitelma

Turun Steiner-koulun toimintaa ja opetusta ohjaa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (OPS), aivan kuten lähikouluissakin. Steiner-koulussa opitaan samat asiat kuin lähikouluissa, mutta osittain eri järjestyksessä ja erilaisia oppimista tukevia menetelmiä hyödyntäen.

Luokanopettaja valitsee omassa luokassaan sopivan tavan toteuttaa opetussuunnitelmaa ja suunnittelee oppisisältöihin sopivan menetelmän ja materiaalin.

Ekaluokka hyödyntää oppimisympäristönään myös muita kuin luokkatiloja. Oppimisympäristö voi olla esimerkiksi koulun pihalla, lähiluonnossa, retkillä ja vaikkapa museossa.

Oppimista kaikilla aisteilla

Opetuksessa käytettävät menetelmät valitaan Steiner-koulussa siten, että ne puhuttelevat oppilasta kokonaisvaltaisesti. Leikkiminen, liikkuminen, kirjoittaminen, piirtäminen, laulaminen, soittaminen, rakentaminen ja vaikkapa näytteleminen ovat erilaisia tapoja oppia tekemisen kautta.

Tiedon lisäksi oppilas saa tukea tunne-elämän ja moraalin kehittymisen kasvuun ja vahvistusta toimia vastuullisesti yhteisössä. Ekaluokka kasvattaa lasta paitsi tiedollisesti, myös taidollisesti ja sosiaalisesti.

Arvostan koulussa sitä, miten oppilaat nähdään ja kohdataan yksilöinä.

Huoltaja

Usein kysytyt kysymykset

Sopiiko ekaluokka myös lapsille, jotka eivät ole käyneet steiner-eskaria?
Kyllä voi.

Oppiiko lapsi steiner-koulussa samat asiat kuin ”tavallisessa” koulussa?
Kyllä oppii. Steiner-koulussa noudatetaan yleistä perusopetussuunnitelmaa, eli koulussa, ekaluokka mukaan lukien, opitaan samat asiat kuin lähikoulussakin.

Miten steinerpedagogiikka näkyy opetuksessa?
Koulussamme opitaan samat asiat kuin lähikoulussa, mutta osittain eri järjestyksessä.

Onko opetus maksullista?
Perusopetus on Suomessa maksutonta. Koulussamme on käytössä vapaaehtoinen tukimaksu, joka on perusopetuksessa 50 €/kk/perhe. Tukimaksut käytetään esimerkiksi laadukkaampien materiaalien hankintaan ja ruokailussa luomuruuan osuuden kasvattamiseen. Tukimaksut ja erilaiset lahjoitukset ovat tärkeä osa koulun rahoitusta.