Skip to main content

Koulun vaihtaminen

Vaihtoehto lähikoululle

Steinerkoulun päämääränä ja tavoitteena on mm.

 • auttaa jokaista löytämään omat ainutkertaiset kykynsä ja vahvuutensa
 • kiireetön alkuopetus luo tukevan pohjan lapsen kasvulle ja kehitykselle
 • tunne- ja vuorovaikutustaitojen ja empatiakyvyn vahvistaminen
 • ryhmätyötaitojen ja yhteistyökyvyn kehittäminen
 • kiinnostuksen herääminen maailman ilmiöitä kohtaan
 • itsenäisesti ja luovasti ajatteleva yksilö
 • kilpailun ja tehokkuusajattelun sijaan yksilöllisyyden ja mielikuvituksen korostus

Mitä asioita steinerpedagogiikka korostaa?

 • opetettavia asioita lähestytään kokonaisuudesta käsin
 • jakso-opetus jatkuu koko kouluajan
 • omien työkirjojen tekeminen on osa oppimista
 • sama luokanopettaja opettaa luokkaansa 7 vuoden ajan, sama luokkayhteisö
 • opetus on maksutonta
 • kielten opetus alkaa ensimmäiseltä luokalta
 • Turun Steiner-koulu on yhtenäiskoulu, esiopetuksesta ylioppilastutkintoon asti
 • vanhemmat mukana koulun toiminnassa monin eri tavoin

Ota yhteyttä, varaa aika ja tule tutustumaan kouluumme!

Luokat 1-6, rehtori Marja Kaislavirta, 0400 285 923, marja.kaislavirta@turunsteinerkoulu.fi.

Luokat 7-12, rehtori Liisa Taimen, 050 577 0204, liisa.taimen@turunsteinerkoulu.fi

Lue lisää pedagogiikastamme

Meille tärkeää koulun vaihtamisessa oli se, että uudessa koulussa opiskeluympäristö on rauhallinen. Steiner-koulun yhteisöllisyys ja turvallisuus on juuri sitä, mitä lapsemme kaipasi!

Huoltaja

Koulun vaihtaminen perusopetuksessa

Oppilaaksemme voi hakea luokille 1–9 ympäri vuoden!

Kun kyseessä on koulun vaihto, harkitaan vaihtoa oppilaskohtaisesti. Koulun vaihtoa suositellaan ensisijaisesti luokka-asteen vaihtuessa, eli syksyisin.

Jokainen kouluun hakeva oppilas ja huoltaja(t) haastatellaan. Lisäksi nivelvaiheessa keskustellaan aikaisemman opetuksenjärjestäjän kanssa.

Turun Steiner-koulu on yksityinen opetuksenjärjestäjä, jolla ei perusopetuslain (17 §)  mukaan ole velvollisuutta järjestää erityistä tukea vaativaa opetusta. Jos oppilas tarvitsee erityistä tukea, esim. pienryhmäopetusta ja/tai jatkuvaa henkilökohtaista koulunkäynnin/avustajan ohjausta, ei koululla ole mahdollisuutta tarjota tällaista erityisen tuen muotoa.

Turun Steiner-koulun koulurakennus ei ole täysin esteetön.

Ota yhteyttä, varaa aika ja tule tutustumaan kouluumme!

Luokat 1-6, rehtori Marja Kaislavirta, 0400 285 923, marja.kaislavirta@turunsteinerkoulu.fi.

Luokat 7-12, rehtori Liisa Taimen, 050 577 0204, liisa.taimen@turunsteinerkoulu.fi

Täytä ilmoittautumislomake (koulua vaihtavat)Jätä yhteydenottopyyntö

Koulun vaihtaminen lukiossa

Lukiota vaihtavat hakevat lukioomme jatkuvan haun kautta. Jatkuvan haun vapaista opiskelupaikoista voi tiedustella suoraan rehtorilta liisa.taimen@turunsteinerkoulu.fi.

Muut kuin lukiota vaihtavat hakevat lukioomme yhteishaussa. Lukioon voi hakea, vaikkei olisi aiemmin käynyt steinerkoulua. Steinerlukion luokat 10 – 12 vastaavat muiden lukioiden luokkia 1 – 3. Lukioon ei ole erillistä pääsykoetta.

Steiner on erinomainen valinta, jos pitää erilaisista taiteen muodoista. Lisäksi opiskelu täällä on todella rauhallista isoihin lukioihin verrattuna.

Lukiolainen

Usein kysytyt kysymykset

Voiko kouluun hakea, jos ei ole käynyt aikaisemmin steiner-koulua?
Kyllä voi.

Oppiiko lapsi steiner-koulussa samat asiat kuin ”tavallisessa” koulussa? Noudatetaanko koulussa yleistä perusopetussuunnitelmaa?
Kyllä oppii. Steiner-koulussa noudatetaan yleistä perusopetussuunnitelmaa, eli koulussa opitaan samat asiat kuin lähikoulussakin.

Miten steinerpedagogia näkyy käytännössä oppilaille?
Koulumme noudattaa yleistä perusopetussuunnitelmaa, eli koulumme tarjoaa mahdollisuuden oppia samat asiat kuin lähikoulussa. Steinerpedagogia näkyy käytännössä siinä, että asioita opiskellaan osittain eri järjestyksessä ja osittain käytännönläheisemmin ja kokonaisvaltaisemmin tavoin kuin lähikoulussa.

Mitä jakso-opetus tai pääaineopiskelu tarkoittaa?
Steiner-koulussa opiskellaan tiettyjä oppiaineita (esim. historia, biologia, maantieto, äidinkieli, matematiikka) jakso-opetuksena. Tämä tarkoittaa sitä, että kyseistä ainetta on 3–6 viikon ajan jokaisena oppipäivänä. Jaksotunti on tavallisesti kaksoistunti, eli kestää aina 75 minuuttia. Työskentelyjakson aikana hyödynnetään työvihkotyöskentelyä.

Mitä on työvihkotyöskentely?
Oppiaineissa käytetään työvihkoa, johon kirjoitetaan ja kuvitetaan aineen sisältöjä. Omien työvihkojen tekeminen on keskeinen osa oppimisprosessia; oppilas luo henkilökohtaisen suhteen asiaan työstäessään opitun aineksen kirjalliseen muotoon kuvin ja sanoin. Tutkimustenkin mukaan (esim. Aino Saarinen, Equality in cognitive learning outcomes: the roles of educational practices, Helsingin yliopisto 2020) tämä on erinomainen tapa tukea oppimista.

Käytetäänkö koulussa lainkaan oppikirjoja?
Kyllä käytetään. Esimerkiksi ylemmillä luokilla oppikirjoja käytetään vieraissa kielissä, matematiikassa ja 8. luokalta alkaen äidinkielessä. Oppikirjamateriaalia voidaan käyttää myös luokkatyöskentelyssä.

Miten yläluokilla näkyy taito- ja taidepainotteisuus?
Taito- ja taideaineiden valtakunnallisia valinnaisia aineita ovat kuvataide, musiikki ja käsityö, jotka jatkuvat koulussamme 9. luokalle saakka. Kotitalouden opetus on jaettu 7. ja 8. luokille. Liikuntaa koulussamme järjestetään tavallisen opetussuunnitelman mukaisesti. Lisäksi oppilaat opiskelevat eurytmiaa, jonka arvosana otetaan huomioon liikunnan arvioinnissa.

Onko yläluokilla muita valinnaisia, joita oppilas voi valita?
Kyllä on. Yläluokilla on valittavana esimerkiksi draamaa, teatteria, kuvataiteen syventäviä opintoja ja luovaa kirjoittamista. Valinnat tehdään yhdeksi tai kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Miten koulussa puututaan kiusaamiseen?
Koulussa toimii KiVa koulu -tiimi, joka selvittää mahdolliset kiusaamistapaukset. Tarpeen mukaan myös opettajat ja rehtori osallistuvat tilanteiden selvittämiseen. Koska koulussamme opettajat ja oppilaat tuntevat toisensa, pystytään mahdollisiin kiusaamistilanteisiin puuttumaan jo varhaisessa vaiheessa.

Saadaanko steiner-koulussa normaalit arvosanat?
Oppilaat saavat sanallisen arvioinnin luokilla 1-3. Neljänneltä luokalta alkaen käytetään numeroarviointia. Luokilla 3-7 oppilaat saavat todistuksen mukana ”vahvuusliitteen”, jossa kuvataan oppilaan erityisvahvuuksia.

Onko koulussa rinnakkaisluokkia?
Koulussamme ei ole rinnakkaisluokkia. Tämä tarkoittaakin parhaimmillaan sitä, että luokkayhteisö pysyy samana jopa 13 vuotta. Luokanopettaja opettaa suurimman osan aineista ensimmäiset 7 vuotta. Sen jälkeen oppiaineiden opetuksesta vastaavat koulun aineenopettajat.

Mitä on eurytmia?
Eurytmia on liikuntataidemuoto, jota opiskellaan osana perusopetusta. Eurytmia jakautuu kahteen osa-alueeseen, äänne- ja säveleurytmiaan. Lue lisää steinerpedagogiikasta ja eurytmiasta.

Onko opiskelu maksullista?
Perusopetus on Suomessa maksutonta. Koulussamme on käytössä vapaaehtoinen tukimaksu, joka on perusopetuksessa 50 €/kk/perhe ja lukiossa 50 €/kk/opiskelija. Tukimaksut käytetään esimerkiksi laadukkaampien materiaalien hankintaan ja ruokailussa luomuruuan osuuden kasvattamiseen. Tukimaksut ja erilaiset lahjoitukset ovat tärkeä osa koulun rahoitusta.

Jos koulumatka ylittää viisi kilometriä, niin järjestääkö koulu koulukuljetuksen?
Koulullamme ei ole velvollisuutta järjestää koulukuljetusta (perusopetuslaki, 628/1998, 6.2 §)