Tukimuodot

Yleinen tuki

Jokaisen oppilaan tulee saada laadukasta opetusta ja tarvittaessa tukea ja ohjausta oppimiseen ja koulunkäyntiin. Opettajalla on vastuu opetusryhmän ja sen jokaisen oppilaan erilaisten lähtökohtien ja tarpeiden huomioonottamisessa opetuksessa. Yleinen tuki tarkoittaa ensisijaisesti tukiopetusta ja/tai lyhytaikaista osa-aikaista erityisopetusta. Yleistä tukea ovat myös yhteistyö huoltajien, toisten opettajien, muun henkilöstön kuten esim. terveydenhoitajan ja kuraattorin kanssa. Kaikilla oppilailla on mahdollisuus yleiseen tukeen.

Tehostettu tuki

Oppilaalle, joka tarvitsee koulunkäynnissään tai oppimisessaan säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, ja jolle yleinen tuki ei riitä, on annettava tehostettua tukea. Jotta oppilaalle voidaan laatia suunnitelma siitä miten tehostettua tukea annetaan, laaditaan yhdessä opettajan, erityisopettajan ja huoltajien kanssa pedagoginen arvio. Tämän arvion pohjalta laaditaan oppimissuunnitelma.

Tehostettu tuki voi koskea yhtä oppiainetta tai yleisesti koulunkäyntiä. Tehostettu tuki on luonteeltaan pitkäjänteisempää ja vahvempaa kuin yleinen tuki. Tehostetun tuen aikana voidaan käyttää kaikkia koulun tarjoamia tukimuotoja. Arviointi tapahtuu yleisopetuksen arviointikriteerien mukaan. Tehostetulla tuella pyritään pitämään yllä oppilaan motivaatiota koulunkäyntiin ja lisäämään onnistumisen kokemuksia.

Erityinen tuki

Jos tehostettu tuki ei riitä, oppilaalla on mahdollisuus saada erityistä tukea. Tehostettua tukea varten tehdään pedagoginen selvitys. Sen tekemiseen osallistuvat huoltajien ja oppilaan kanssa yhteistyössä opettajat, oppilashuoltoryhmä ja asiantuntijat kuten psykologit ja lääkärit. Erityisen tuen päätöksen hyväksyy opettajakunta.

Erityinen tuki tarkoittaa kokonaisvaltista ja suunnitelmallista tukea niin, että oppilaan on mahdollisuus suorittaa oppivelvollisuutensa. Tukitoimet voivat olla moninaiset, ja opiskelua voidaan merkittävästi helpottaa. Arviointi suoritetaan yksilöllisten tavoitteiden mukaisesti. Oppilas saa erityisopetusta tarvittavan määrän. Tukitoimet ja tavoitteet kirjataan oppilaalle laadittavaan henkilökohtaisen opetuksen järjestämiseen koskevaan suunnitelmaan eli HOJKSiin. Tätä asiakirjaa tarkastellaan ja tarvittaessa muutetaan kaksi kertaa vuodessa tapahtuvissa tapaamisissa.