Skip to main content
Blogi

Reilua peliä ja kaverin huomioimista

Liikuntatunneilla minun on ilo seurata oppilaiden kokonaisvaltaista kasvua lukuvuosi kerrallaan. Uusia taitoja harjoitellaan sinnikkäästi ja jokaisen liikunnallinen osaaminen kehittyy. Tästä huolimatta mahtavinta on nähdä ryhmien sosiaalisen kulttuurin kehittyvän.

Koululiikunta on ympäristönä hyvin erilainen verrattuna vapaa-ajan harrastustoimintaan. Harrastuksiin hakeutuvat kyseisestä lajista kiinnostuneet henkilöt. Harrastusryhmässä liikkuessa voi keskittyä itselle mieluiseen lajiin ja harrastaa sitä tavoitteellisesti. Koululiikunnassa ryhmä rakentuu hyvin erilaiset taidot ja kiinnostuksen kohteet omaavista oppilaista. Koululiikunnassa tutustutaan moniin lajeihin ja pyritään kasvattamaan oppilaita kohti liikunnallista elämäntapaa.

Kun liikun, kaikki näkevät minut

Liikunta on oppiaine, jossa jokaisen yksilöllisyys on helposti näkyvissä kaikille. Se, miten liikutat kehoasi ja reagoit sosiaalisissa tilanteissa, kertoo sinusta paljon. Sitä ei ehkä heti tule ajatelleeksi mutta moni ihminen miettii liikkuessaan ulkonäköään tai omien kykyjensä riittävyyttä. Näin on myös liikuntatunneilla. Epävarmuus itsestä rajoittaa liikkumista ja vapautunutta oloa.

Tämän vuoksi pidän liikunnanopetuksen keskeisenä asiana yhteistyön opettamista sekä hyvän sääntö- ja tapakulttuurin luomista. Ryhmässä, jossa tuntee olevansa hyväksytty omana itsenään, on mukava olla. Silloin rohkenee kokeilemaan uusia tehtäviä murehtimatta epäonnistumisesta tai kiusaamisesta.

Koulumme liikuntatunneilla harjoitellaan toimimaan aina kunnioittavasti ja huomaavaisesti toisia kohtaan. Kiinnitämme huomiota kaikkien kannustamiseen ja iloitsemme yhdessä onnistumisista, vaikka oma joukkue ei voittaisikaan. Tällaisella tapakasvatuksella tuetaan oppilaiden itsetunnon kehitystä ja kasvua omaksi itsekseen. Asiallinen kouluyhteisössä toimiminen antaa oppilaille myös hyvän mallin toimia yhteiskunnan kansalaisina.

Kuvassa 6.lk oppilaita pelaamassa vankipalloa syksyllä 2019.

Jokaiselle jotakin

Toisinaan lapset ovat huolissaan omista kyvyistään, kun he vertaavat itseään ikätovereihinsa. Tällaisissa tilanteissa kerron, että olemme rakenteeltamme erilaisia ja myös taitomme ovat yksilölliset.

Yksi on hyvä yhdessä ja toinen toisessa — sanonta sopii hyvin hetkiin, joissa istumme rykelmässä keskustelemassa tehtävissä vaadittavista ominaisuuksista. Lasten on tärkeää ymmärtää, että he kasvavat ja heidän kykynsä kehittyvät kasvun ohessa. Tämän lisäksi uuden taidon oppiminen vaatii noin 10 000 toistoa.
Liikuntatunneilla tunnin pääteeman lisäksi harjoitutamme välineenkäsittelytaitoja, koordinaatiota, tasapainoilua, nopeutta, voimaa ja kestävyyttä. Fyysisten harjoitteiden ohella on yhtä tärkeää harjoitella sosiaalisia taitoja sekä myös ajattelun taitoa. Tavoitteena on, että jokaiselle oppilaalle löytyisi tunnilta aktiviteetteja, jossa hän kokisi onnistuneensa hyvin. Onnistumisen kokemukset lisäävät luottamista omiin kykyihin.

Ajatuksia opetuksen taustalla

Steinerkoulun liikunnanopetuksen taustalla on Steinerpedagoginen ihmiskäsitys ja Bothmer-liikunnaksi kutsuttu liikefilosofia. Käytännössä nämä vaikuttavat siihen, miten liikuntaa opetetaan lapsille ja millaisten harjoitteiden kautta taitoja opetellaan. Opetusmenetelmät vaikuttavat paljon siihen, että liikkuminen koetaan mielekkäänä ja kiinnostavana. Opetuksen sisällöissä seurataan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita ja koulun omaa opetussuunnitelmaa.

Alakoulun liikunnanopetus etenee melko vapaasta luontoliikunnasta kohti tarkkojen sääntöjen opettelua ja eri lajitaitojen hallintaa. Eri vuosiluokilla on omat sisältöpainotuksensa, jotka tukevat lapsen kehitystä kyseisessä iässä. Esimerkiksi viidennellä luokalla on historiasta ja liikunnasta rakentuva monialainen oppimiskokonaisuus. Siinä syvennytään Antiikin Kreikan viisiotteluun lajeihin ja osallistutaan koulujen välisiin olympialaisiin.

Olen huomannut, että luokat, joiden sosiaaliset suhteet ovat hyvät, nauttivat yhdessä liikkumisesta. Tällaisessa ryhmässä kaikki rohkenevat harjoittelemaan tehtäviä omaan parhaaseensa pyrkien ja heidän taitonsa karttuvat tasaisesti. Oppilailla on terve itseluottamus ja yksilölliset tavoitteet. Minusta on jokaisen oppilaan oikeus liikkua tällaisessa ryhmässä. Liikkumisen ilo kuuluu kaikille.