Luokat 1-9

Ilmoittautumis­ohjeet

Ilmoittautumisia otetaan vastaan ympäri vuoden. Ilmoittautuminen tällä lomakkeella. Ensimmäiselle luokalle ilmoittautuneille järjestetään tutustumis- ja infotilaisuus alkuvuoden aikana.

 • Kysy lisää opetuksen sisällöistä ja pedagogiikasta rehtori Marja Kaislavirralta p. 0400 285 923 (luokat 1-6) tai Vesa Turvaselta p. 050 577 0204 (luokat 7-9).
 • Kysy lisää ilmoittautumisesta, tukimaksuista yms. kanslia@turunsteinerkoulu.fi p. 02 273 4777

Toiminta-ajatus

Steinerpedagogiikassa lähestytään opetettavia asioita kokonaisuudesta käsin. Alimpien luokkien opetuksessa tärkeimpänä pidetään sosiaalisten taitojen kehitystä. Oma luokanopettaja opettaa suurimman osan aineista ensimmäiset seitsemän vuotta. Sen jälkeen kaikissa aineissa on aineenopettajat. Läpi koko kouluajan opetustapana on jakso-opetus, jossa suurta osaa lukuaineista opetetaan 3-4 viikon jaksoissa kaksi tuntia kerrallaan. Monissa aineissa omien työvihkojen tekeminen on oppikirjojen sijaan tärkeä osa oppimisprosessia. Vuodenkierrossa suuret juhlat rytmittävät koulun elämää.

Englantia (A1-kielet) opiskellaan ensimmäiseltä luokalta lähtien.  Oppilas voi myös opiskella saksaa (A2-kieli)vapaaehtoisena kielenä ekaluokalta alkaen. Ruotsin kieli (B1-kieli) aloitetaan kuudennelta luokalta. Rytmit, lorut ja laulut auttavat pieniä lapsia kielen oppimisessa.

Tavanomaisten kouluaineiden lisäksi steinerkoulussa on omia oppiaineita kuten eurytmia ja muotopiirustus. Oppilaat saavat sanallisen arvioinnin luokilla 1-7. Kahdeksannesta luokasta lähtien käytetään numeroarviointia. Lue lisää steinerpedagogiikasta Steinerkasvatuksen Liiton sivuilta.

Kahdeksannesta luokasta alkaen luokan asioista pitää huolta oma luokanohjaaja ja opetuksesta huolehtivat aineenopettajat.

Luokkien sisältö ja teemat

1. luokka

Ensimmäisen luokan keskeisenä tavoitteena on lapsen tahto- ja tunne-elämän tukeminen ja kasvattaminen. Tärkeää on myös koulun työskentelytapojen oppiminen ja omaksuminen. Luokan sosiaaliset suhteet muodostuvat ja vahvistuvat ensimmäisen vuoden kuluessa. Opetuksessa tärkeää on säännöllisyys ja rytmisyys.

Kouluvuoden sisältöjä ovat mm.

 • Kertomusaineistona kansansadut
 • Kuvaopetus
 • Pentatoninen sävelmaailma ja soittimena pentatoninen huilu
 • Lukemisen ja kirjoittamisen opettelu ja harjoittelu
 • Neljän peruslaskutavan opettelu ja harjoittelu lukualueella 1-20
 • Lisäksi opiskellaan mm. kuvaamataitoa, muotopiirustusta, käsitöitä, liikuntaa ja ympäristötietoa

2. luokka

Toisella luokalla kaikki ovat jo koululaisia ja koulun tavat ovat tulleet tutuiksi. Ensimmäisellä luokalla opittuja asioita kerrataan ja syvennetään tieto- ja taitoaineissa. Yhteistyötaitoja ja aika- käsitteen hahmottamista harjoitellaan.

Kouluvuoden sisältöjä ovat mm.

 • Kertomusaineistossa mm. legendat ja faabelit
 • Kertotaulujen 1-10 ulkoa oppiminen
 • Kaanon-laulut, jotka rakentavat pohjaa moniäänisyydelle
 • Virkkaaminen ja mutkikkaampien muotojen piirtäminen
 • Pienet näytelmät omassa luokassa, evankeliuminäytelmä joulukirkossa
 • Viljan kylväminen keväällä tulevaa syksyä varten

3. luokka

Kolmannella luokalla tutustutaan työn tekoon, vanhoihin ammatteihin ja käytännön töihin omin käsin. Ajan ja vuodenaikojen kulkua seurataan mm. vuoden juhlien kautta.

Kouluvuoden sisältöjä ovat mm.

 • Kertomusaineistona on Vanha Testamentti ja moraalitarinat
 • Materiaaleina ja työvälineinä mm. villa (huovuttaminen), viljan käsittelyssä tarvittavat välineet, mehiläisvahaliidut ja puuvärit, punasavi, talonrakennusmateriaalit ja erilaiset työkalut
 • Lucia-kuvaelma
 • Uutena soittimena diatoninen huilu
 • Talonrakennusprojekti
 • Leivän leipominen itse kasvatetusta viljasta

4. luokka

Neljännellä luokalla tutustutaan kotiseutuun sen historiaa ja maantietoa tutkimalla ja vierailemalla museoissa. Karttaa apuna käyttäen suunnistetaan lähimaisemissa. Kertomuksissa kuljetaan Kalevalan kansallismaisemissa ja nauretaan hämöläistarinoiden kommelluksille.

Kouluvuoden sisältöjä ovat mm.

 • Kirjoitelmat tehdyistä retkistä ja sanelusta kirjoittamisen opettelua
 • Matematiikassa mm. pyöristäminen, mittaaminen, murto- ja desimaaliluvut, tulosten arvioiminen, ajan- ja rahan laskut
 • Ristipistotyö, aiheena mm. nelitahosymmetria
 • Uutena soittimena 5-kielinen kantele
 • Kierrätykseen ja uusiokäyttöön tutustuminen
 • Mikael-juhlan ja Kalevalan päivän esityksen valmistaminen

5. luokka

Viidesluokkalaisen itsenäinen ajattelu alkaa itää – niinpä oppiaineetkin alkavat eriytyä eri tieteenaloihin.

Kouluvuoden sisältöjä ovat mm.

 • Kertomusaineistossa kreikkalaiset jumal- ja sankaritarinat
 • Pohjoismaihin ja suomalaisen luonnon eliö- ja kasvimaailmaan tutustuminen
 • Opetellaan karttojen piirtämistä
 • Geometrian maailmaan tutustuminen vapaan käden geometrian kautta
 • Villasukkien neulonta
 • Maakuntalaulut ja suomalainen musiikki
 • Näytelmän valmistaminen keväällä

6. luokka

Kuudesluokkalainen on kehitysvaiheessa, jossa arvostelukyky herää. Kyky katsoa ja ymmärtää ympäröivää maailmaa ja omaa itseään on voimistunut. Opetuksessa tarkastellaan maailmaan yhä tarkemmin ja perusteellisemmin.

Kouluvuoden sisältöjä ovat mm.

 • Kertomusaineistossa Rooman valtakunnan ajan historialliset tarinat sekä kehityskertomukset toimivat siltana elämänkertoihin
 • Euroopan maantieto, tähtitiede, geologia
 • Rooman valtakunta, kansainvaellukset
 • Kasvillisuusvyöhykkeet ja kasvit erilaisissa ympäristöissä, linnut
 • Kuultomaalaus ja geometriapiirustus, muovailu, valo- ja varjopiirustus
 • Nuken ja nukenvaatteiden valmistus
 • Käsityöesineiden valmistaminen puusta
 • Eurytmiassa geometrisia muotoja ja intervalleja

7. luokka

Seitsemännen kouluvuoden aikana pyrkimyksenä on laajentaa oppilaan maailmankuvaa historian ja taiteiden tutkimisen avulla. Eri oppiaineet elävöityvät, kun tutustutaan historian henkilöihin; tutkijoihin, filosofeihin, maailmanmatkaajiin, renessanssin taiteilijoihin, kansallissankareihin ja tavallisiin ihmisiin arjessaan. Seitsemäs luokka on viimeinen luokanopettajan johdolla opiskeltu vuosi.

Kouluvuoden sisältöjä ovat mm.

 • Ristiretket ja löytöretket
 • Historian henkilöt
 • Tiedonhakutaitojen ja omatoimisuuden harjoittelu esitelmiä tekemällä
 • Opettajan ohjauksessa tehtävien työkirjojen sekä tietokirjallisuuden ohella myös internet ja opetusvideot ovat apuna opiskelussa
 • Kitara uutena instrumenttina

8. luokka

Monet aikaisempien vuosien teemat ja kokonaisuudet saatetaan päätökseen.

Kouluvuoden sisältöjä ovat mm.

 • Useat itsenäiset työt ja ryhmäprojektit
 • Koulutyöskentelyssä korostetaan ja edellytetään oma-aloitteisuutta ja itsenäisyyttä
 • Materiaalien monipuolinen käyttö, uusiin materiaaleihin tutustuminen ja vanhojen käytön kehittäminen
 • Musiikillinen ryhmäilmaisu ja vuorovaikutus
 • Näytelmän valmistaminen kevätlukukaudella toimii tärkeänä lukuvuoden “yhteenvetona”

9. luokka

Yhdeksännen luokan tavoitteena on kriittisen ajattelun kehittäminen ja kyky tarkastella asioita usealta eri kannalta. Oppilasta kannustetaan käyttämään omaa harkintakykyään ja monimuotoisia lähteitä tiedon hankinnassa. Opettaja on asiantuntija, ei niinkään kasvattaja.

Kouluvuoden sisältöjä ovat mm.

 • Taidehistoria valinnaisena aineena
 • Sisustustekstiilit/ tilkkutyöt
 • Koristeveisto
 • Tyylisuunnat
 • Työelämään tutustuminen

Päivä Steinerkoulussa

Toisen luokan koulupäivä alkaa aamuisin aina samaan aikaan. Rytmi ja toisto ovat tärkeitä luokan toiminnassa.  Opetuksessa seurataan vuodenaikojen kulkua ja juhlat rytmittävät kouluvuoden kulkua. Toisen kouluvuoden aikana retkeillään paljon koulun lähimaastossa. Oppiminen tapahtuu tutussa ryhmässä oman luokanopettajan kanssa.

Aamun ensimmäiset tunnit ovat ns. pääainetunnit. Pääaineita opetetaan 2-4 viikon jaksoissa. Oppitunnin aikana opetettavaa asiaa tai aihetta työstetään monin tavoin. Tunnin toiminnalliset osuudet aktivoivat oppilasta monin tavoin. Toisen luokan koulupäivä alkaa aamurytmeillä, joita ovat esimerkiksi lorut, laulut ja leikit ja huilunsoitto.

Ruokailu on tärkeä hetki koulupäivää. Kouluruoka valmistetaan omassa keittiössä käyttäen mahdollisuuksien mukaan lähi- ja luomuraaka-aineita.

Iltapäivän oppitunneilla keskitytään kielten sekä taito- ja taideaineiden opiskeluun. Vieraiden kielten opiskelu alkaa steinerkoulussa ensimmäisellä luokalla. Taide on oleellinen osa opetusta eikä valmiita oppikirjoja käytetä alaluokilla. Oppilaat työskentelevät omien työvihkojen parissa: käsillä tekeminen ja sen kautta kokeminen tulee oppimista.

Musiikki, liikunta, kuvataide, eurytmia ja käsityö jatkuvat ensimmäisestä luokasta yhdeksänteen asti.