Skip to main content

Koriopinnot, päättötyö ja lukiodiplomi

Mitä koriopinnot ovat?

Turun Steiner-koulun lukioasteella opiskellaan kolmen vuoden aikana valtakunnallisten pakollisten ja valinnaisten lukioaineiden lisäksi erityisen koulutustehtävän mukaisia opitojaksoja ja moduuleja, ns. ”koriopintoja”, (esim. keramiikka, näytelmä, kirjansidonta, hyvinvointia musiikista).

Kädentaidot tekevät osaltaan opiskelusta käytännönläheisempää ja tuovat monipuolisuutta sekä hyvinvointia tukevaa toimintaa akateemisen opiskelun vastapainoksi.

Koriopintojen kuvaukset

KUVATAIDE

KUV1 GRAFIIKKA
Moduulissa perehdytään grafiikan perustekniikoihin ja niiden erityispiirteisiin erilaisten kuvien tuottamisessa. Kokeillaan erilaisten värien ja vedostuspaperien suomia mahdollisuuksia, harjoitellaan niin piirustuksellisen elementin kuin erilaisia pintoja luovien kaiverrusjälkien käyttämistä.

KUV2 KIRJANSIDONTA
Moduulissa perehdytään kirjansidonnan perustekniikoihin.

KUV3 KUVANVEISTO JA KERAMIIKKA
Moduulissa käydään läpi erilaisia saventyöstötapoja ja perehdytään ihmiskasvojen anatomiaan ja mittasuhteisiin sekä saadaan harjoitusta kolmiulotteisesta ilmaisusta

KANSAINVÄLISYYS

KV1 ERIARVOISUUS MAAILMASSA
Opintojaksolla käsitellään maailman valtioiden taloudellista ja sosiaalista eriarvoisuutta sekä siihen johtaneita syitä. Tutkitaan ja verrataan sekä kehittyneiden että erilaisten kehittyvien maiden luonnonoloja, kulttuuria, talouselämää ja hyvinvointia mm. erilaisten mittarien avulla. Kehitystutkimuksen näkökulmasta tarkastellaan erilaisia historiallisia tekijöitä sekä luonnonvarojen jakautumista ja hyödyntämistä, jotka ovat vaikuttaneet valtioiden eriarvoistumiseen. Lisäksi tarkastellaan mm. siirtolaisuuden, globalisaation ja konfliktien vaikutusta valtioiden kehittyneisyyteen ja tulevaisuuden näkymiin. Miksi maailma on jakautunut rikkaaseen pohjoiseen ja köyhään etelään?

KV2 ARKKITEHTUURIN HISTORIA
Kurssilla perehdytään arkkitehtuurin historian tyylisuuntiin ja pohditaan rakennetun ympäristön vaikutusta ja muotoja ennen ja nyt. Kurssiin kuuluu vieriluja arkkitehtonisissa kohteissa.

KV3 KULTTUURIMATKA
Kulttuurimatkan tehtävänä on perehdyttää toisen maan historiaan, kulttuurin ja nykypäivään. Opiskelija oppii arvostamaan ihmiskunnan taiteellisia ja arkkitehtonisia saavutuksia. Opiskelija harjoittelee toiminnanohjaustaan harjoittelemalla tiedonhankintataitojaan ja suunnittelemalla matkaa. Kulttuurimatkalla opiskelija pääsee kokemaan aiemmissa historian opinnoissa käsiteltyjä arkkitehtonisia muotoja ja rakenteita elämyksellisesti käytännön kautta. Museokäyntien tehtävänä on tutustuttaa opiskelija kuvataiteen merkkiteoksiin.

MUOTOILU

MUO1 PUUN TAIVUTUS JA KUVIOINTI
Moduulissa tutustutaan puun taivuttamisen höyryn avulla. Lämmin vesihöyry tekee puun solukosta elastista ja sitä pystytään taivuttamaan haluttuun muotoon muotin avustuksella. Puun pintaa lisäksi kuvioidaan erilaisia työkaluja kuten taltta ja kuviosaha apuna käyttäen. Moduulissa tehdään yksi teos, joissa käytetään hyväksi näitä tekniikoita.

MUO2 TERÄKSEN KUUMAMUOKKAUS
Moduulissa tutustutaan metallin muokkaukseen lämmön avulla. Metallia kuumennetaan ahjossa ja sitä muotoillaan alasimen päällä pajavasaralla hakkaamalla. Moduulissa tehdään yksi teos jonka avulla opitaan monia työvaiheita ja tekniikoita.

MUO3 3D-SUUNNITTELU JA TULOSTUS
Moduulissa tutustutaan kolmiulotteiseen suunnitteluun, ja 3D tulostamiseen. Moduulissa harjoitellaan käyttämään 3D suunnitteluohjelmaa, sekä 3D tulostinta. Tavoitteena on että oppilas itse suunnittelee ja rakentaa teoksen johon hänen on mahdollista tulostaa itse suunnittelemiaan osia 3D tulostimella.

HYVINVOINTI

HYV1 TVT JA KIRJOITUSVIESTINTÄ
Tutustutaan tietokoneen peruskäyttöön sekä erilaisten ohjelmien käyttöön joita tarvitaan lukioarjessa. Opintojakso valmentaa opiskelijaa lukio-opintoihin kuuluvien tekstien kirjoittamiseen ja tekstien lukutaitoihin.

HYV2 LUKIOSTARTTI JA VÄRIT
Moduulissa perehdytään väreihin mahdollisimman laaja-alaisesti. Tutustutaan toisaalta värioppiin ja toisaalta tutkitaan värien elämyksellisiä laatuja. Missä kaikkialla värit ilmenevät luonnossa ja ympäristössä, mitä ne toisaalta merkitsevät kokemuksellisesti meille. Tehdään tehtäviä monella eri tekniikalla ja materiaalilla. Tutustutaan mm. pastellimaalaustekniikkaan, akryyli- ja akvarellimaalaustekniikkaan sekä paperileikkaustöihin

HYV3 HYVINVOINTI MUSIIKISTA
Moduulissa perehdytään eri tapoihin, miten musiikkia voi käyttää hyvinvoinnin tukena.

ILMAISUTAITO

ILM1 Opintojaksolla opiskelijan käsitys sanataiteesta ja kirjallisesta ilmaisusta laajenee. Opiskelijan itsetuntemus lisääntyy ja hän rohkaistuu ilmaisemaan itseään monipuolisemmin.

ILM2 TUTKIMUSMATKA TAIDEMUSIIKKIIN
Opintojaksolla tutustutaan länsimaisen taidemusiikin aika- ja tyylikausiin antiikin ajoista tähän päivään saakka. Kuuntelu- ja musisointiesimerkkien kautta saadaan tietoa musiikin kehityksestä ja tärkeimmistä säveltäjistä sekä heidän teoksistaan. Konserttikäynti on osa kurssisuoritusta. Mahdollisuuksien mukaan opintojakson aikana pyritään toteuttamaan myös konserttikäynti.

ILM3 NÄYTELMÄ
Opintojakso harjaannuttaa opiskelijan ryhmätyötaitoja ja vahvistaa itsetuntemusta. Näytelmän valinta ja roolitus sekä lavastuksen ja muun esityksen toteuttamiseen tarvittavan suunnittelun edellyttämä yhteistyö haastaa opiskelijan pois omalta mukavuusalueeltaan ja lujittaa opiskelijoiden ryhmähenkeä. Yhdessä valittu ja harjoiteltu näytelmä esitetään opintojakson päätteeksi yleisölle.

TIEDE


TIE1 TIEDE JA ARVOT
Opintojaksolla tutustutaan ensin tieteen ydinarvoihin. Ne kertovat tieteen päämääristä ja muodostavat tieteen, sillä niiden perusteella luodaan tieteellinen menetelmä. Näistä siirrytään henkilökohtaisiin ja kulttuuriarvoihin, tieteen sosiaaliseen ympäristöön. Tieteenfilosofisesti, tieteensosiologisesti ja tieteenhistoriallisesti tarkastellen piirretään tieteen ihanne, mutta tullaan samalla tietoiseksi modernienkin tutkimushankkeiden poliittisista vinoumista. Lukuisat esimerkit, varsinkin luonnontieteestä, vahvistavat opintojaksoon sisältyvää argumentaatiota.

TIE2 TIETEEN TEKEMINEN
Opintojakson tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat erilaisiin luonnontieteellisiin työmenetelmiin. Opintojakso koostuu kolmesta moduulista.

Fysiikka kokeellisena luonnontieteenä (1 op). Tutustutaan fysiikkaan kokeellisena luonnontieteenä ja tehdään luonnontieteellisiä mittauksia. Tutustutaan tarkemmin lämpöopin, sähköopin ja mekaniikan mittausvälineisiin sekä harjoitellaan tarkkaa tieteellistä mittausten tekemistä. Lisäksi harjoitellaan mittaustulosten käsittelyä sekä virhelähteiden arviointia.

Kemia kokeellisena luonnontieteenä (1 op). Tutustutaan kemiaan kokeellisena luonnontieteenä ja tehdään luonnontieteellisiä mittauksia ja kemian harjoitustöitä. Tutustutaan tarkemmin kemiallisen analyysin menetelmiin (esimerkiksi titraus) sekä harjoitellaan täsmällisten kemiallisten merkintöjen tekemistä. Lisäksi harjoitellaan työselostuksen kirjoittamista.

Biologia kokeellisena luonnontieteenä (1 op). Tutustutaan biologisiin tutkimus- ja tiedonhankinta-menetelmiin sekä toteutetaan erilaisia kokeita ja laborointeja. Tarkoituksena on syventää tietoja solun ja eliöiden rakenteesta ja toiminnoista, esimerkiksi osmoosista, diffuusiosta ja fotosynteesistä. Tutkimuksia voidaan tehdä sekä laboratoriossa että maastossa vuodenajasta riippuen.

TIE3 TIETEEN KORKEAKOULUYHTEISTYÖ
Tavoitteena on helpottaa siirtymistä lukiosta korkeakouluun sekä parantaa lukion ja korkeakoulun yhteistyötä. Opintojakson aikana ollaan mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä korkeakoulun tai –koulujen kanssa tarkoituksena tutustua erilaisiin tieteen aloihin. Tämä voi tapahtua joko paikan päällä korkeakoulussa tai korkeakoulusta voi tulla edustaja koululle. Opiskelija saa opintojakson aikana tietoa korkeakouluopinoista, joita voi suorittaa lukio-opintojen aikana.

Päättötyö

Päättötyö on lukion kolmantena vuotena toteuttava laaja yksilöprojekti,  kypsyysnäyte, jonka opiskelija tekee itsenäisesti valitsemaltaan alalta. Työprosessi ja lopputulos esitellään julkisesti 12. luokan aikana.

Työn suunnittelu alkaa 11. luokalla, jolloin opiskelija esittää opettajakunnan hyväksyttäväksi työnsä aiheen. Samana keväänä pidetään myös ensimmäinen työskentelyyn kuuluvista seminaari-istunnoista, joita kaikkiaan järjestetään kolme. Opiskelijan on raportoitava kirjallisesti työn etenemisestä tehtävään nimetylle ohjaajalle. Päättötyöhön liittyy myös opiskelijan itsensä sitoma kirja, mikä tehdään kirjansidonnan TS2 -kurssilla.

Päättötyössä yhdistyvät tiedonhaku, tieteellinen kirjoittaminen, kädentyö ja suullinen esitys. Päättötyö arvioidaan suoritusmerkinnällä.

Lukiodiplomi

Lukiodiplomit tarjoavat lukion opiskelijalle mahdollisuuden osoittaa erityistä osaamistaan ja harrastuneisuuttaan eri aineissa ja aineryhmissä. Suoritettavissa ovat kuvataiteen, käsityön, liikunnan, musiikin, teatterin ja tanssin lukiodiplomit.  

Lukiodiplomiin saa ohjausta, mutta se tehdään pääsääntöisesti itsenäisesti. Lukiodiplomi arvioidaan lukion opetussuunnitelman perusteiden ja Opetushallituksen antaminen lukiodiplomien suoritusohjeiden mukaisesti numeroarvosanalla asteikolla 4–10.

Lukiodiplomin suorittanut opiskelija saa lukion päättötodistuksen liitteenä erillisen lukiodiplomitodistuksen, jossa on kyseisestä lukiodiplomista annettu numeroarvosana.