Skip to main content

Yhdistyksen säännöt

Turun seudun steinerkouluyhdistyksen säännöt

Sisällysluettelo

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA
2 § TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU
3 § JÄSENYYS
4 § EROTTAMINEN
5 § JÄSENMAKSU
6 § HALLITUS
7 § TOIMIKUNNAT
8 § NIMEN KIRJOITTAMINEN
9 § TILIVUOSI
10 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET
11 § YHDISTYKSEN KOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN
12 § ASIOIDEN KÄSITTELY YHDISTYKSEN KOKOUKSISSA
13 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN TAI YHDISTYKSEN PURKAUTUMINEN
14 § VAROJEN KÄYTTÖ YHDISTYKSEN PURKAUTUESSA

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Turun seudun steinerkouluyhdistys r.y. Yhdistyksen kotipaikka on Turun kaupunki.

2 § TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on luoda toteutumismahdollisuuksia steinerpedagogisille päämäärille ja tässä tarkoituksessa omistaa, ylläpitää ja tukea aatteellisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti Turun Steiner-koulua ja siihen liittyviä hankkeita. Yhdistys voi ylläpitää päiväkotia ja koululaisten iltapäiväkerhoa. Lisäksi yhdistys voi järjestää esitelmiä, keskustelu- ja koulutustilaisuuksia ja kurssitoimintaa.

Koulun ja siihen liittyvien hankkeiden toimintoja varten yhdistys voi hankkia omistukseensa tai muuten käyttöönsä kiinteistöjä, huoneistoja, arvopapereita tai muuta tarpeellista omaisuutta. Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja. Se voi hankkia varoja myyjäisten, keräysten, yms. muodossa asianomaiset viranomaisluvat saatuaan. Se voi järjestää juhlia, näyttelyitä tms. sekä yhteisiä jäsentilaisuuksia. Yhdistys voi hankkia, välittää ja tuoda asiaan kuuluvaa oppimateriaalia.

Yhdistys pyrkii viemään eteenpäin niitä Rudolf Steinerin yhteiskunnallis-sosiaalisia virikkeitä, jotka ovat steinerkoulun perustana.

Yhdistys osallistuu kotimaiseen ja kansainväliseen steinerpedagogiseen yhteistyöhön.

3 § JÄSENYYS

Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia tai tukijäseniä.

Varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä koulun toimihenkilöt, oppilaiden huoltajat sekä 18-vuotta täyttäneet oppilaat.

Kun jäsen ei enää kuulu mihinkään edellämainituista ryhmistä, muuttuu hänen jäsenyytensä tukijäsenyydeksi.

Tukijäseneksi voi liittyä jokainen 18-vuotta täyttänyt henkilö. Tukijäsenenä voi olla myös oikeuskelpoinen yhteisö. Tukijäsenellä ei ole yhdistyksen kokouksissa äänioikeutta.

Äänioikeus kokouksissa on jäsenmaksunsa suorittaneilla varsinaisilla jäsenillä.

Varsinaisen jäsenen ja tukijäsenen katsotaan eronneen yhdistyksestä, mikäli hän jättää vuotuisen jäsenmaksun maksamatta neljän kuukauden ajaksi sen erääntymisestä.

4 § EROTTAMINEN

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, mikäli jäsen on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä.

5 § JÄSENMAKSU

Tukijäsenten ja varsinaisten jäsenten jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen sääntömääräinen kokous.

6 § HALLITUS

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu viisi-kahdeksan (5-8) jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan sääntömääräisessa kokouksessa kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan. Vuosittain on erovuorossa (lähinnä) puolet jäsenistä. Ensimmäinen hallitus arpoo erovuorot kolmelle (3) jäsenelleen. Erovuoroiset voidaan valita uudelleen.

Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä ottaa toimeen sihteerin ja rahastonhoitajan.

Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja omasta aloitteestaan tai kahden (2) hallituksen jäsenen vaatimuksesta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, joista yhden on oltava puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, on läsnä. Jos päätösvaltaisessa kokouksessa osa jäsenistä jäävää itsensä, niin hallitus on päätösvaltainen kun läsnä oleviksi jää yli puolet muista jäsenistä, kuitenkin vähintään kolme. Hallituksen jäsen voi osallistua kokoukseen ennen kokousta sähköpostitse tai kokouksen aikana tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen välityksellä kaikkien jäsenten suostumuksella.

Hallituksen tulee päätöksissään pyrkiä yksimielisyyteen. Jos kuitenkin joudutaan äänestämään, riittää yksinkertainen äänten enemmistö. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

7 § TOIMIKUNNAT

Hallitus voi asettaa avukseen toimikuntia yhdistyksen asioiden valmistelemista ja/tai hoitoa varten. Toimikunnassa on oltava vähintään yksi (1) hallituksen jäsen. Toimikuntien työhön voidaan hallituksen päätöksellä kutsua myös yhdistyksen ulkopuolisia henkilöitä.

8 § NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä jonkun muun hallituksen jäsenen kanssa. Hallitus voi lisäksi päättää antaa nimenkirjoitusoikeuden yhdistyksen henkilöstöön kuuluvalle yksin tai yhdessä toisen kanssa.

9 § TILIVUOSI

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava tilintarkastajalle viimeistään tilivuotta seuraavan huhtikuun 15. päivänä. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa yhdistyksen tilien ja sen hallinnon tarkastuksesta hallitukselle viimeistään huhtikuun loppuun mennessä.

10 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksellä on vuosittain yksi sääntömääräinen kokous. Yhdistyksen kokous pidetään vuosittain 15.5. mennessä. Hallitus määrää kokouspäivät.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous kutsutaan koolle, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa kaikkien jäsenten määrästä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten vaatii kirjallisesti hallitukselta.

Yhdistyksen kokousiin voi osallistua etäyhteyden kautta, hallituksen niin päättäessä.

11 § YHDISTYKSEN KOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN

Hallitus kutsuu yhdistyksen kokoukset koolle. Kokouskutsu sääntömääräiseen ja ylimääräiseen kokoukseen on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta lähettämällä kutsu joko kirjallisena, ilmoituksella paikallisessa sanomalehdessä, sähköpostilla tai koulun käyttämän sähköisen tiedotuskanavan kautta.

12 § ASIOIDEN KÄSITTELY YHDISTYKSEN KOKOUKSISSA

Yhdistyksen kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto
  6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tai niistä toimenpiteistä, joihin suoritettu tilien ja hallinnon tarkastus antaa aihetta
  7. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
  8. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tarkastamaan yhdistyksen tilinpäätöksen, kirjanpidon ja hallinnon
  9. Hyväksytään talousarvio sekä vahvistetaan tilivuoden jäsenmaksut
  10. Käsitellään muut mahdolliset asiat

Ylimääräisen kokouksen puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

13 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN TAI YHDISTYKSEN PURKAUTUMINEN

Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa (2), vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, ja päätös on tehtävä ensimmäisessä kokouksessa yksinkertaisella ja toisessa kokouksessa vähintään kolmen neljänneksen enemmistöllä annetuista äänistä.

14 § VAROJEN KÄYTTÖ YHDISTYKSEN PURKAUTUESSA

Yhdistyksen purkautuessa sen varat on luovutettava jollekin samoja tarkoitusperiä ajavalle oikeuskelpoiselle yhdistykselle tai yhteisölle.