Yhdistyksen säännöt

Turun seudun steinerkouluyhdistyksen säännöt

Sisällysluettelo

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA
2 § TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU
3 § JÄSENYYS
4 § EROTTAMINEN
5 § JÄSENMAKSU
6 § HALLITUS
7 § TOIMIKUNNAT
8 § NIMEN KIRJOITTAMINEN
9 § TILIVUOSI
10 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET
11 § YHDISTYKSEN KOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN
12 § ASIOIDEN KÄSITTELY YHDISTYKSEN KOKOUKSISSA
13 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN TAI YHDISTYKSEN PURKAUTUMINEN
14 § VAROJEN KÄYTTÖ YHDISTYKSEN PURKAUTUESSA

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Turun seudun steinerkouluyhdistys r.y. Yhdistyksen kotipaikka on Turun kaupunki.

2 § TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on luoda toteutumismahdollisuuksia steinerpedagogisille päämäärille ja tässä tarkoituksessa omistaa, ylläpitää ja tukea aatteellisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti Turun Steiner-koulua ja siihen liittyviä hankkeita. Yhdistys voi ylläpitää päiväkotia ja koululaisten iltapäiväkerhoa. Lisäksi yhdistys voi järjestää esitelmiä, keskustelu- ja koulutustilaisuuksia ja kurssitoimintaa.

Koulun ja siihen liittyvien hankkeiden toimintoja varten yhdistys voi hankkia omistukseensa tai muuten käyttöönsä kiinteistöjä, huoneistoja, arvopapereita tai muuta tarpeellista omaisuutta. Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja. Se voi hankkia varoja myyjäisten, keräysten, yms. muodossa asianomaiset viranomaisluvat saatuaan. Se voi järjestää juhlia, näyttelyitä tms. sekä yhteisiä jäsentilaisuuksia. Yhdistys voi hankkia, välittää ja tuoda asiaan kuuluvaa oppimateriaalia.

Yhdistys pyrkii viemään eteenpäin niitä Rudolf Steinerin yhteiskunnallis-sosiaalisia virikkeitä, jotka ovat steinerkoulun perustana.

Yhdistys osallistuu kotimaiseen ja kansainväliseen steinerpedagogiseen yhteistyöhön.

3 § JÄSENYYS

Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia tai tukijäseniä.
Varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä koulun toimihenkilöt, oppilaiden huoltajat sekä 18-vuotta täyttäneet oppilaat.
Kun jäsen ei enää kuulu mihinkään edellä mainituista ryhmistä, muuttuu hänen jäsenyytensä tukijäsenyydeksi.

Tukijäseneksi voi liittyä jokainen 18-vuotta täyttänyt henkilö. Tukijäsenenä voi olla myös oikeuskelpoinen yhteisö. Tukijäsenellä ei ole yhdistyksen kokouksissa äänioikeutta.

Äänioikeus kokouksissa on jäsenmaksunsa suorittaneilla varsinaisilla jäsenillä.

4 § EROTTAMINEN

Mikäli jäsen toimii yhdistyksen periaatteiden vastaisesti, voi hallitus erottaa hänet yhdistyksen jäsenyydestä.

5 § JÄSENMAKSU

Tukijäsenten ja varsinaisten jäsenten jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous.

6 § HALLITUS

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu viisi-kaksikymmentäyksi (5-21) jäsentä ja kaksi varajäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan syyskokouksessa kahdeksi (2) seuraavaksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Vuosittain on erovuorossa (lähinnä) puolet jäsenistä. Ensimmäinen hallitus arpoo erovuorot kolmelle (3) jäsenelleen. Erovuoroiset voidaan valita uudelleen.

Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä ottaa toimeen sihteerin ja rahastonhoitajan.

Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja omasta aloitteestaan tai kahden (2) hallituksen jäsenen vaatimuksesta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, joista yhden on oltava puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, on läsnä. Jos päätösvaltaisessa kokouksessa osa jäsenistä jäävää itsensä, niin hallitus on päätösvaltainen kun läsnä oleviksi jää yli puolet muista jäsenistä, kuitenkin vähintään kolme. Hallituksen jäsen voi osallistua kokoukseen ennen kokousta sähköpostitse tai kokouksen aikana tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen välityksellä kaikkien jäsenten suostumuksella.

Hallituksen tulee päätöksissään pyrkiä yksimielisyyteen. Jos kuitenkin joudutaan äänestämään, riittää yksinkertainen äänten enemmistö. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

7 § TOIMIKUNNAT

Hallitus voi asettaa avukseen toimikuntia yhdistyksen asioiden valmistelemista ja/tai hoitoa varten. Toimikunnassa on oltava vähintään yksi (1) hallituksen jäsen. Toimikuntien työhön voidaan hallituksen päätöksellä kutsua myös yhdistyksen ulkopuolisia henkilöitä.

8 § NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä jonkun muun hallituksen jäsenen kanssa.

9 § TILIVUOSI

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös on annettava tilintarkastajalle viimeistään tilivuotta seuraavan maaliskuun 31. päivänä. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa yhdistyksen tilien ja sen hallinnon tarkastuksesta hallitukselle kahden (2) viikon kuluessa tilinpäätöksen vastaanottamisesta.

10 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistys pitää vuosittain kaksi (2) sääntömääräistä kokousta, kevätkokouksen ja syyskokouksen. Kevätkokous pidetään huhtikuussa ja syyskokous viimeistään marraskuussa.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous kutsutaan koolle, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa kaikkien jäsenten määrästä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten vaatii kirjallisesti hallitukselta.

11 § YHDISTYKSEN KOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta jäsenille lähetetyllä kirjallisella kutsulla tai ilmoituksella paikallisessa sanomalehdessä.

12 § ASIOIDEN KÄSITTELY YHDISTYKSEN KOKOUKSISSA

Yhdistyksen kevätkokouksessa:

 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa
 2. Todetaan kokouksen laillisuus
 3. Esitetään vuosikatsaus, tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto
 4. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tai niistä toimenpiteistä, joihin suoritettu tilien ja hallinnon tarkastus antaa aihetta
 5. Käsitellään muut mahdolliset asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa:

 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa
 2. Todetaan kokouksen laillisuus
 3. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
 4. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tarkastamaan yhdistyksen tilinpäätöksen, kirjanpidon
  ja hallinnon.
 5. Hyväksytään talousarvio sekä vahvistetaan seuraavan tilivuoden jäsenmaksut
 6. Käsitellään muut mahdolliset asiat

Ylimääräisen kokouksen puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

13 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN TAI YHDISTYKSEN PURKAUTUMINEN

Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa (2), vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, ja päätös on tehtävä ensimmäisessä kokouksessa yksinkertaisella ja toisessa kokouksessa vähintään kolmen neljänneksen enemmistöllä annetuista äänistä.

14 § VAROJEN KÄYTTÖ YHDISTYKSEN PURKAUTUESSA

Yhdistyksen purkautuessa sen varat on luovutettava jollekin samoja tarkoitusperiä ajavalle oikeuskelpoiselle yhdistykselle tai yhteisölle.